Avís Legal

AVÍS LEGAL DE LA PÀGINA WEB

1.-) RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit pels Usuaris, els qui seran enterament responsables del seu accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., no assumeix responsabilitat alguna ja sigui directa o indirecta per qualsevol dany o pèrdues derivades de l’ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

2.-) DADES IDENTIFICATIVES

És un domini d’Internet, el propietari de la qual és la societat mercantil GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., amb domicili social a Llorenç del Penedès, (TARRAGONA), Ctra. De l’Hostal, s/n 43712.

3.-) CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserva de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., al mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

4.-) ACCÉS I VISITA DEL LLOC WEB

La prestació del servei del lloc web per part de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. té caràcter gratuït, i l’accés als continguts exigeix la prèvia subscripció o registre.

5.-) VISITA CORRECTA DEL LLOC WEB

Vostè es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i les presents Condicions, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa forma vostè s’obliga a no utilitzar el lloc web,

els seus continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquests per part d’altres persones.

Vostè haurà d’abstenir-se de manipular les dades identificatives de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. que s’ofereixen a l’espai web.

Vostè haurà d’abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai web.

6.-) INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’emprar un vincle, tant en connectar a la web de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A..

7.-) INFORMACIÓ SOBRE UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar la web.

Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

8.-) RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta, actualitzada i completa.

9.-) INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A..

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o similars, sense perjudici que GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts, sense incórrer en responsabilitat alguna per dita motivo GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a.

10.-) PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., així com els continguts abocats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A..

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, així com el programari necessari per al seu funcionament i visualització constitueixen així mateix l’obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislació nacional en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables.

Queda prohibit tot per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web sense permís previ i per escrit de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A..

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. és lliure de limitar l’accés a la pàgina web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li a través del correu electrònic.

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina web de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, autoritzen GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports, digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria a càrrec de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A..

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, o de l’esforç dut a terme per GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A.. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa.

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels website de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A..

11.-) LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions així com qualsevol relació entre vostè i GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa entre vostè i GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A. derivada de l’existència o contingut d’aquestes Condicions o de la seva visita al lloc web, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona.

POLÍTICA DE PRIVADESA

GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., amb domicili social a Llorenç del Penedès, (Tarragona), Ctra. De l’Hostal, s/n, codi postal 43712 en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostè facilita en el formulari «Registri’s» del lloc web, quedaran incorporats en un fitxer automatitzats titularitat de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., amb la finalitat de permetre l’accés i consulta als continguts inclosos a la pàgina Web.

Amb l’enviament del formulari emplenat de «Registri’s» a GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., l’interessat atorga el seu consentiment inequívoc perquè aquesta pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat abans exposada. No obstant això, i d’acord amb l’article 6 LOPD, l’interessat pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades. Per exercitar aquest dret, cal que la persona interessada es dirigeixi mitjançant un correu electrònic a la següent adreça avicolallorens@gmail.com o bé mitjançant carta a GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., Ctra. De l’Hostal, s/n, 43712, Llorenç del Penedès, (TARRAGONA), indicant la referencia “PROTECCIÓ DE DADES”. El consentiment no té caràcter retroactiu. En tots dos casos, l’afectat haurà d’aportar documentació acreditativa de la seva identitat.

Per la seva banda, GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. es compromet al fet que les dades facilitades seran tractats de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats. Sense perjudici de l’anterior, GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Les dades facilitades no seran utilitzats per a altres usos que no siguin estrictament els anteriorment descrits.

Igualment, GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., en compliment de l’article 5 LOPD, li informa que la resposta a les preguntes del formulari «Registri’s» és de caràcter facultatiu i que a qualsevol moment, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecto de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació al responsable del fitxer mitjançant un correu electrònic a l’adreça avicolallorens@gmail.com. També podrà exercitar els anteriors drets mitjançant carta a GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a., Ctra. De l’Hostal, s/n, 43712 Llorenç del Penedès (TARRAGONA), indicant la referencia “PROTECCIÓ DE DADES”. En tots dos casos, l’afectat haurà d’aportar documentació acreditativa de la seva identitat. En cas que l’usuari no desitgi que les seves dades s’incloguin en la base de dades de GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. haurà d’indicar-ho en el formulari al moment d’emplenar-ho amb les seves dades personals.

En compliment de l’article 5 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A.. retindrà durant un període màxim de dotze mesos computats des de la data en què s’hagi produït la comunicació. Reglamentàriament, prèvia consulta als operadors, es podrà ampliar o reduir el termini de conservació per determinats dades o una categoria de dades fins a un màxim de dos anys o un mínim de sis mesos, prenent en consideració el cost de l’emmagatzematge i conservació de les dades, així com l’interès dels mateixos per a les finalitats de recerca, detecció i enjudiciament d’un delicte greu, prèvia consulta als operadors.

El que es disposa a l’apartat anterior, s’entén sense perjudici del previst en l’article 16.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sobre l’obligació de conservar dades bloquejades en els supòsits legals de cancel·lació.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels destinataris. Quan GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S. a. realitzi aquest tipus de comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge.